پیام دکتر علیزاده منتخب مردم شریف و انقلابی دامغان

بسم الله الرحمن الرحیم