تقدیر نماینده مردم دامغان از وزیر محترم علوم، در پی انتشار خبر تخصیص اعتبارات حوزه وزارت علوم

💠 برای اولین بار وزش نسیم خوش عدالت در تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور
✅ تقدیر نماینده مردم دامغان از وزیر محترم علوم، در پی انتشار خبر تخصیص اعتبارات حوزه وزارت علوم