معرفی کتاب «شبیه مسیح»

«شبیه مسیح»
کتاب چهارم از مجموعۀ «قصه‌های سرزمین صفا و وفا»