موافقت رئیس سازمان عشایر با تخصیص ٣۰ میلیارد ریال اعتبار برای عشایر دامغان

در پی دیدار و رایزنی نماینده مردم با رئیس سازمان امور عشایر کشور؛ 
🔺 موافقت رئیس سازمان عشایر با تخصیص ٣۰ میلیارد ریال اعتبار برای عشایر دامغان