کلیات و جزئیات طرح مجازات قماربازی اینترنتی در مجلس تصویب شد

📛 کلیات و جزئیات طرح مجازات قماربازی اینترنتی در مجلس تصویب شد.
⛔️ طبق آمار ارگان‌های ذی‌ربط، عمده مراکز قمار در خارج از کشور است