چه امتحان سختی!

بسم الله الرحمن الرحیم
برای برادرم سردار حاجی‌زاده