اقدام شجاعانه مجلس علیه منافع شخصی نمایندگان

🔴 مقابله مجلس با یک رانت عجیب!
🔻نمایندگان مجلس در اقدامی مهم مصوب کردند رانتی که در گذشته برای نمایندگان ایجاد شده بود، حذف شود.

پیام دکتر علیزاده منتخب مردم شریف و انقلابی دامغان

بسم الله الرحمن الرحیم