کلیات و جزئیات طرح مجازات قماربازی اینترنتی در مجلس تصویب شد

📛 کلیات و جزئیات طرح مجازات قماربازی اینترنتی در مجلس تصویب شد.
⛔️ طبق آمار ارگان‌های ذی‌ربط، عمده مراکز قمار در خارج از کشور است

اقدام شجاعانه مجلس علیه منافع شخصی نمایندگان

🔴 مقابله مجلس با یک رانت عجیب!
🔻نمایندگان مجلس در اقدامی مهم مصوب کردند رانتی که در گذشته برای نمایندگان ایجاد شده بود، حذف شود.

پیام دکتر علیزاده منتخب مردم شریف و انقلابی دامغان

بسم الله الرحمن الرحیم