اقدام شجاعانه مجلس علیه منافع شخصی نمایندگان

🔴 مقابله مجلس با یک رانت عجیب!
🔻نمایندگان مجلس در اقدامی مهم مصوب کردند رانتی که در گذشته برای نمایندگان ایجاد شده بود، حذف شود.
🔻این مصوبه به این صورت است که نمایندگان و قضات اگر میخواهند در حوزه وکالت مشغول به فعالیت شوند، باید در آزمون وکالت شرکت کنند و دیگر سابقه نمایندگی و قضاوت جایگزین آزمون وکالت نیست.