امروز روحیه شهادت‌طلبی کشور را در برابر حوادث مختلف بیمه کرده است

سردار علی اکبر علیزاده، فرمانده اسبق سپاه روح‌الله:
امروز روحیه شهادت‌طلبی کشور را در برابر حوادث مختلف بیمه کرده است.