دیدار دبیر کمیسیون کشاورزی با سه تن اعضای محترم شرکت دانش بنیان سماتک

♦️ دیدار دکتر علیزاده با سه تن اعضای محترم شرکت دانش بنیان سماتک
🔰 به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی

شناخت فرصت‌های تعارض منافع و مدیریت آن گام مهمی در ارتقاء اعتماد عمومی و افزایش سلامت اداری است

✅ نماینده مردم دامغان:
شناخت فرصت‌های تعارض منافع و مدیریت آن گام مهمی در ارتقاء اعتماد عمومی و افزایش سلامت اداری است